Copy File by NetCat

ممکنه نیاز پیدا کنید یک فایل را از طریق پورت خاصی به یک سرور بفرستید. شاید صد تا راه وجود داشته باشه.یکی از روش‌ها استفاده از ابزار netcat اول روی سرور گیرنده فایل نت کت را در حالت لیسن قرار می‌دهید.سپس از روی سرور دوم فایل را ارسال می‌کنید. server02#… Continue reading