tree command

برای دیدن محتوای یک پوشه یا مسیر در لینوکس معمولا از دستور ls استفاده می‌کنیم. حالا اگر نیاز باشد که هم‌زمان محتوای زیرپوشه‌ها را هم ببینیم، می‌توانیم از دستور tree استفاده کنیم. که به صورت درختی محتویات یک پوشه و زیرپوشه‌ها را هم‌زمان نمایش می‌دهد. برای محدود کردن عمق زیرپوشه‌ها… Continue reading